Over Ons

Introductie op website  “De Kromme Elleboog”
Alles wat mensen doen heeft de neiging zich te herhalen. Dat maakt dat we veel handelingen kunnen verrichten zonder er veel aandacht aan te schenken. Dat is prettig en verleidelijk. Maar het is nu juist de steeds terugkerende beweging van de branding, de regelmatige cadans van de spoorwielen, het tikken van de klok dat ons tot rust brengt en in slaap wiegt. Soms kan dat heel plezierig zijn, maar in het algemeen is het spannender om wakker en alert te blijven. Alert op alles wat er om je heen gebeurt, wat er te zien en te beleven valt en om je er over te verwonderen, soms te ergeren of jezelf te vermaken. En wat is er dan mooier om die verwondering, verbazing, irritatie of dat plezier te delen met anderen, om het op te schrijven en te kijken of anderen die emotie met je delen. Dat is het doel en de opzet van deze site: uitwisselen van ervaringen, gevoelens. Commentaar leveren op wat zich voordoet, zien of anderen er ook zo over denken of wellicht ervaren dat anderen er een heel andere mening over hebben. Een zoektocht dus naar geestverwanten of naar opponenten, beiden zijn welkom en altijd is het spannend. Er gebeurt genoeg als je er oog voor hebt.

Gastredacteuren
Wij, de redactie van De Kromme Ellleboog, staan positief tegenover medewerking door gastredacteuren.
Als bedenkers van de site willen we enkele speregels hanteren.
* Artikelen dienen te passen in de redactionele formule.
* Teksten dienen te voldoen aan maatstaven van taal, stijl en leesbaarheid.
* De Kromme Elleboog staat niet open voor het verkondigen van (partij)politieke standpunten of
godsdienstige overtuiging.
* Met uitzondering van bijvoorbeeld boekbesprekingen en culturele uitingen, is (sluik)reclame niet toegestaan.
* Het quoten van personen dient traceerbaar te zijn; het principe van hoor- en wederhoor
wordt betracht in relevante zaken.
* De redactie is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website.
* De redactie kan suggesties doen op het punt van inhoud en tekst van een artikel en overlegt
hierover altijd met de gastredacteur.

De Kromme Elleboog

De Kromme Elleboog

De Kromme Elleboog: een eeuwenoude naam
Het straatje dat we tot in de jaren 1960 kenden als de Kromme Elleboog was oorspronkelijk een recht verbindingsstraatje tussen de Korte Noordstraat (later Noordstraat geheten) en het middeleeuwse kerkhof rond de St.Jacobskerk. Dit kerkhof was een bijna rechthoekig terrein rond de kerk, gelegen achter de eerste bebouwing van Vlissingen langs de Koopmanshaven en Achterhaven. Het was veel groter dan de huidige Oude Markt. De Kerkstraat, Vrouwestraat en Kerkstraat vormden de toegangswegen tot dit kerkhof en ook dit kleine verbindingsstraatje tussen de bebouwing in de uiterste noordwestelijke hoek was een van de toegangen.

Al voor de reformatie werd een stukje van het kerkhof bebouwd met de huizen die we voor de oorlog kenden als de monumenten aan de noordkant van de Oude Markt en in de jaren 1960 zijn gesloopt om plaats te maken voor de HEMA. Het kleine verbindingsstraatje kwam door die nieuwe verkaveling tussen de bebouwing te liggen en moest een hoek van 900 maken om op het kerkhof uit te komen. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560, die de middeleeuwse stadsplattegrond vrij nauwkeurig weergeeft, is dit kromme straatje al aangegeven.

Na de reformatie zijn aan de randen van het kerkhof meer nieuwe huizen en pakhuizen gebouwd en ontstonden de straten Achter de Kerk, Branderijstraat en Lepelstraat. Het grote open terrein noordelijk van de kerk werd de Oude markt met aan de westkant een rij nieuwe huizen die we nu nog kennen als de huisjes waar de bibliotheek in gevestigd is. Door dit laatste ontstond een tweede hoek van 900 in het straatje.

Door dit verloop onder een rechte hoek kreeg het straatje de vorm van een gebogen arm met elleboog: de Kromme Elleboog. De naam dateert dus al van voor de reformatie en is (waarschijnlijk) midden 16e eeuw aan het straatje gegeven.

Deze tekst is geleverd door Ronald den Broeder